HIGHLAND-CATTLE na farm? FARIM, s.r.o.

Skotský náhorní skot na šumavské ekologické farm?

Úvod

Highland, Skotský náhorní skot, je extensivní masné plemeno skotu pocházející ze severozápadní Vyso?iny Skotska. Toto plemeno chováme na naší ekofarm? od roku 1997.

Rádi bychom, abyste se na následujících stránkách dozv?d?li n?co více o tomto plemeni, o naší ekologické farm? a snad i mnohem více.

Když se s námi domluvíte, rádi Vám ukážeme, jak spokojen? u nás zví?ata v drsných horských podmínkách Šumavy žijí, a rádi se s Vámi pod?líme o své zkušenosti s chovem tohoto atraktivního plemene.

viz_07_490

Poznámka: Zelen? ozna?ená slova v textu jsou zárove? odkazem. Sta?í na n? jen kliknout.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Pr?b?žn? prodáváme plemenné jalovi?ky a plemenné bý?ky!
Jedná se o zví?ata v kontrole užitkovosti s potvrzením o p?vodu (POP) zapsaná v plemenné knize v oddílu A.
Všechna zví?ata jsou z EKOchovu.
Kontaktujte nás prosím na telelefonním ?ísle 606708625
nebo na emailu: info@highland-cattle.eu

Pta?í hodinka 2020 a zimní portulak

Tak jako loni jsme se i letos zapojili do zimního s?ítání pták?. Letos prob?hla celkem bohatá propagace v mediích, takže se jist? s?ítání zú?astnilo více lidí než loni.
My si vybrali hodinku v ned?li 12.1.2020 dopoledne a napo?ítali jsme b?hem této hodiny následující druhy a po?et pták?:
zvonek zelený 8, sýkora ko?adra 5, hýl obecný 5, sýkora mod?inka 4, sýkora uhelní?ek 1, brhlík lesní 1, strakapoud 1, a p?ilet?l i jeden pták “potížista”?, jak ho na stránkách ornitologické spole?nosti nazývají. “Potížista” proto, že se jen velmi t?žko rozezná, jestli se jedná o sýkoru babku nebo sýkoru lužní. A že to není ostuda je od sebe nerozeznat, dokládá i skute?nost, že ve s?ítacím formulá?i byla dána možnost ptá?ka ur?it jako sýkoru: babku /(nebo) lužní
IMG_3421_sykora_babka_12012020_490
ptá?ek “potížista” sýkora babka nebo sýkora lužní?
*
Zimní portulak d?lá svému jménu (zimní) ?est! Vysemenil se nám na ploše budoucí terasy a sklízíme i nyní.
IMG_3443_portulak_13012020_490
p?idáváme do salátu i zdobíme talí?.
IMG_3475_13012020_234-220IMG_3455_portulak_234-220
zde salát s vají?kem, šunkou a dý?ovými semínky a vep?ová panenka s džuve?ovou rýží a dipem s pestem z medv?dího ?esneku a jogurtu.
Více o zimním portulaku ZDE

PF 2020

********VESELÉ VÁNOCE a Š?ASTNÝ NOVÝ ROK 2020!********
******MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR 2020!******
FROHE WEIHNACHTEN und EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2020!

PF_2020_scen_490
Tradi?n? dáre?ek: dva nové recepty:
DRÁTENÍK a
?OKOLÁDOVÝ SALÁM,váno?ní nepe?ené cukroví
Kalendá? 2020Kalendar_2020_scen_210ke stažení ZDE
a rovn?ž tradi?n? p?ipomínáme váno?ní recepty na našich stránkách:
co s rybími jikrami: rybí karbanátky, pomazánka z jiker
váno?ní houbový kuba
kap?í hranolky
kapr po mlyná?sku
a nebo na n?jaké váno?ní cukroví
Pralinky
babi??in má?ený perník
Elisenlebkuchen
DOBROU CHU?!?????

a ješt? váno?ní tématika…..

IMG_3085_troubeni_490
Adventní troubení na Javorníku (sobota 14.12.)
IMG_3183_CB_490
Váno?ní trhy v ?eských Bud?jovicích s ledovou plochou na bruslení kolem kašny
IMG_3185_Betlem_CB_490
Betlém tamtéž (obrázek naho?e)
a p?vabný Betlém v Jaronicích u Dubné s postavami od ?ezbá?ky a socha?ky Hany ?ertkové (obrázek dole)
IMG_3193_Betlem_490

Váno?ní trhy

Za?al Advent a za?aly Váno?ní trhy…
IMG_2982_Pha_den_490
Pražské Starom?stské nám?stí ve dne
IMG_3004_Pha_2_490
….a v noci
IAMT5015_advent_490
a hezké poklidné Váno?ní trhy mají i v Deggendorfu…
IMG_3028_Degg_490

The Virtual Highland Cattle Show 2019

Op?tovný úsp?ch našich zví?at na celosv?tové virtuální sout?ži Highland Cattle v roce 2019!
V kategorii mladých bý?k? ve v?ku 4-12 m?síc? se umístil nᚠbý?ek na 4.míst? od poroty a 3.míst? v hlasování chovatel? highland?.
C1_Flath_19_490
V kategorii býk?- veterán? nad 10let vyhodnotila porota i chovatelé našeho 13ti-letého OLDRIKA na 2.míst?.
C8_Oldrik_19_490
Naše ?erná kravi?ka CHOCOLATE z Tejmlova byla ohodnocena porotou na 4.míst?.
C14_Chocolate_19_490
A kone?n? zabodovala i naše “veselá fotografie” s DUNCANEM v kategorii Funny.
C_19_DUNCANE_IMG_0986_3_u_490

Kontrola ekologického zem?d?lství 2019

Jako každý rok prob?hla u nás na farm? kontrola ekologického zem?d?lství, tentokráte na konci srpna.
Krom? ?ady již d?íve certifikovaných BIO produkt?, jsme do seznamu nov? nechali za?adit i lipový kv?t a plod šípku.
Certifikát a seznam produkt? v ?eské i anglické verzi ke stažení ZDE .
Platnost certifikátu do 27.12.2020

Goveda su sretno doputovala

Naše zví?ata, 2 dosp?lé jalovice SHONA a EILEEN z Tejmlova a mladý plemenný bý?ek EDUARD z Tejmlova posílili populaci Highland? v Chorvatsku! tím p?ivezli do Chorvatska “novou krev” a postarají se o potomky p?vodem z našeho chovu.?
2019-09-05_IMG_1274_490
2019-08-25_IMG_1144_490

Došlé ocen?ní pro naše zví?ata a plemenný býk DUNCANE z Tejmlova

P?ed nedávnem p?išla obálka z daleké ciziny! Z Austrálie!?
Virtual-Show_17_stuhy_Trevor-posta_490
Jejím obsahem byly Šerpy - vyznamenání za umíst?ní našich zví?at na Virtual Highland Cattle Show z roku 2017. Pan Trevor se omlouvá, že se st?hoval a zapomn?l šerpy zaslat.?
IMG_1013_stuhy_virtualshow_490
Škoda jen ješt?, že jsme neobdrželi šerpy i za rok 2016, kdy se naše dvacetiletá ELLY, krom? dalších dobrých umíst?ní našich ostatních zví?at v sout?ži, umístila nejen na prvním míst? ve své kategorii, ale dokonce jako rezervní šampionka ze všech kategoriích plemenic.? ZDE
A ješt? jedna veselá fotografie našeho mladého plemenného býka DUNCANE z Tejmlova “s kytkou v hub?”
IMG_0986_Duncane_490

Telata 2019

Letošní rok je bohatý na telátka- bý?ky???
20190625_IMG_0422_490
20190627_IMG_0439_tele_490
20190711_telata_IMG_0560_490

StarĹĄĂ­ zĂĄpisky »